<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

" يخ بستن تقويم در آتش "

من و آيينه رودرروي هم يكريز مي رقصيم در آتش

و در حاليكه پشتم تا شده مانند حرف " م " در آتش

 

حساب لحظه ها در رفته از دست من و اين قوم سرگردان

تماشايي ست در اين لحظه ها يخ بستن تقويم در آتش

 

تمام عابران گفتند زير لب : چه قوم نابه هنجاري

كه نصف مردمش در منجلاب افتاده اند و نيم در آتش

 

نمي ترسم ازين هيبت ؛ سمندرگونه مي رقصم و مي دانم

گلستاني فراهم مي شود بر روي ابراهيم در آتش

  * * *

و من مي سوزم و فردا به باقيمانده ام با گريه مي گويي :

به دست اين و آن افتاد ميراثي كه شد تقسيم در آتش

 

و از خاكسترم ديوانه اي ديگر به اين بيغوله مي آيد

و مي آيد كنار قبر انساني كه شد تحريم در آتش

 

                                       عليرضا بديع     22/3/1380

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
پریا کشفی

دروود بر شما...اولين بار است و هنوز چيزی نخوانده ام...خواهم آمد...

خرگوش

و از خاكسترم ديوانه اي ديگر به اين بيغوله مي آيد و مي آيد كنار قبر انساني كه شد تحريم در آتش به به خیلی خوبه این شعرو تو کتابتم که خوندم بد جور خوشم اومد.میسی شاعر خستگی ناپذیر ادامه بده.