شجره نامه ی یک جن معطل صدور مجوز 5 غزل توقیف شده است...